نور دانش
نگارش در تاريخ یکشنبه شانزدهم بهمن 1390 توسط آموزگار.جهانمردی

منابع انرژی


1- بدن شما انرژی را از کجا به دست می آورد؟ 

2- اتومبیل ها برای حرکت کردن انرژی لازم را از کجا به دست می آورند؟

3- سوخت را تعریف کنید ؟

4- به غیر از نفت وبنزین چه سوخت هایی را می شناسید؟

5- برای انجام چه کارهایی از سوخت استفاده می کنند ؟

6- در گذشته مردم بیشتر از چه سوخت هایی استفاده می کردند ؟

7- درساختن چرخ آبی چگونه می توانیدسرعت چرخیدن چرخ را بیشتر کنید؟

8- درچرخ آبی برای بالا آوردن لیوان انرژی از کجا به دست می آید؟

9- اگر بعد از ساختن فرفره آن را فوت کنیم چه اتّفاقی می افتد؟ 

10- به غیر از فوت کردن چه راه هایی برای چرخاندن فرفره پیشنهاد می کنید؟

11- فرفره برای چرخیدن به انرژی نیاز دارد، این انرژی را از کجا می آورد؟

12- انسان از انرژی آب جاری چه استفاده هایی می کند ؟ 

13- از انرژی باد چه استفاده هایی می شود ؟

14- وسیله ای طرّاحی کنید که از انرژی باد یا آب استفاده کند؟

15- از انرژی خورشید چه استفاده هایی می شود ؟ 

16 – آیا انرژی خورشید از انرژی سوخت های دیگر بهتر است؟ چرا

17- انرژی برق چگونه به هدر می رود ؟ 

18- بنزین چگونه به هدر می رود؟

19- برای جلوگیری از به هدر رفتن انرژی در محیط زندگی خود چه پیشنهاد هایی دارید ؟

20- چه چیزی باعث آلودگی هوا می شود ؟ 

21- اگر برق شهر مدّتی قطع شود در زندگی ما چه تغییری به وجود می آید؟

22- اگر روزی سوخت تمام شود ، زندگی ما چه تغییری می کند ؟

23- اگر روزی نور و گرمای خورشید تمام شود چه اتّفاقی می افتد؟

24- کدام انرژی از انرژی های دیگر بهتر است ؟

الف ) انرژی باد          ب) انرژی آب           ج) انرژی  خورشید          د) انرژی برق

25 – آب جاری و باد انرژی دارند .  الف ) درست              ب ) نادرست

26- نفت وبنزین از مواد سوختنی هستند این مواد ....................... نامیده می شوند.

27- کدام انرژی شاخه و برگ وحتی تنه ی درختان بزرگ را به حرکت در می آورد ؟

الف ) انرژی باد        ب) انرژی آب رودها و نهر ها        ج) انرژی خورشید          د)هیچکدام

28- کدام انرژی به زمین نور و گرما می دهد؟پاسخ نامه1- از راه غذا

2- بنزین  گاز  گازوئیل

3- نفت و بنزین از مواد سوختنی هستند این مواد سوخت نامیده می شوند و انرژی دارند.

4- چوب  زغال سنگ  گاز  گازوئیل

5- گرم کردن منزل  حرکت اتومبیل ها- گرم کردن آب  پختن غذا- پختن نان و .....

6- چوب  زغال سنگ- زغال چوب  چربی جانوران

7- با زیاد کردن پرّه های چرخ یا زیاد کردن سرعت جریان آب

8- از انرژی حرکتی آب

9- فرفره حرکت کرده می چرخد.

10- با سرعت فرفره را حرکت دهیم- فرفره را در دست گرفته و بدویم  فرفره را جلوی پنکه یا باد قرار دهیم.

11- از حرکت هوا ( باد)

12- برای به گردش در آوردن چرخ ها و تولید برق

13- برای تولید برق و بالا کشیدن آب از چاه

14- آسیاب بادی یا آبی

15- 1) رشد گیاهان 2) به وجود آمدن ابرها و باد 3) گرم کردن زمین 4) خشک شدن لباس ها 5) در آب گرم کن خورشیدی 6) در باتری خورشیدی مثل ماشین حساب نوری و ....

16- بله  ، چون انرژی خورشیدی دود و آلودگی ندارد ، در همه جا وجود دارد ، رایگان است ، تمام شدنی نیست.

17-  روشن گذاشتن تعداد زیادی لامپ در خانه ها ومغازه ها ، خیابان ها ، ساختمان ها و ....

18- دقّت نکردن در موقع بنزین زدن و ریختن بنزین روی زمین و ...

19- 1) خاموش کردن لامپ های اضافی 2) درست مصرف کردن بنزین ، گاز ، نفت 3) استفاده از انرژی خورشیدی 4) روشن نکردن بی جهت تلویزیون و اتو و ..... 5) اختراع وسایلی که کمتر سوخت مصرف می کنند.

20-استفاده ی نادرست از سوخت ها

21- همه جا درشب تاریک می شود  وسایل برقی کار نمی کنند و زندگی سخت می شود.

22- زندگی ما مانند انسان های گذشته می شود ،  غذا  پختن و گرم کردن خانه ها و مسافرت خیلی سخت می شود و ماشین ها  حرکت نمی کنند.

23- همه ی گیاهان، جانوران و انسان ها از بین می روندو زمین سر وتاریک می شود.

24- انرژی  خورشید                 

25- درست 

26- سوخت

27- انرژی آب رودها و نهر ها

28- انرژی خورشید

عکس

دانلود